DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH NHIỆM KỲ IV (2020 – 2023)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Nguyễn Bình Chủ tịch Hội Sinh viên trường
2 Đ/c Nguyễn Diễm Quỳnh Nhi Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường
3 Đ/c Trần Nam Việt Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường
Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường
4 Đ/c Bùi Khánh Ly UV. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường
5 Đ/c Trần Trung Tín UV. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường
6 Đ/c Ngô Hoàng Duy UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
7 Đ/c Nguyễn Thị Trúc Giang UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
8 Đ/c Bùi Đăng Khoa UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
9 Đ/c Lê Ngọc Kim Ngân UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
10 Đ/c Cô Thị Hồng Nhi UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
11 Đ/c Lin Gia Thành UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
12 Đ/c Lê Thị Đoan Trang UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
13 Đ/c Lê Công Mộng Trâm UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
14 Đ/c Lê Minh Trí UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
15 Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tý UV. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
Phó Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường
16 Đ/c Nguyễn Phương Thanh Ngân UV. Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường
17 Đ/c Lê Nguyễn Hạnh Uyên UV. Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường
18 Đ/c Nguyễn Hùng Tường Vy UV. Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường