– Điều lệ Đoàn:

https://drive.google.com/file/d/1ghQMZ34FjawM0w_v5qeKbDYZrvCtvWTm/view?usp=sharing

– Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn:

https://drive.google.com/file/d/1oBUTMq5DE2IMktsGVhXoAuLLevlriLTt/view?usp=sharing