DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH NHIỆM KỲ VII (2019 – 2022)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo Bí thư Đoàn trường
2 Đ/c Nguyễn Bình Phó Bí thư Đoàn trường
3 Đ/c Nguyễn Hoàng Thảo My Phó Bí thư Đoàn trường
4 Đ/c Trần Quốc Qui UV. Ban Thường vụ Đoàn trường
5 Đ/c Phan Nguyễn Như Quỳnh UV. Ban Thường vụ Đoàn trường
6 Đ/c Huỳnh Hồ Thanh Hoàng UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
7 Đ/c Phạm Nhựt Huy UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
8 Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Huyên UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
9 Đ/c Trương Thị Phi Nhung UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
10 Đ/c Ngô Vũ Hồng Phúc UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
11 Đ/c Đoàn Đình Tâm UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
12 Đ/c Nguyễn Đình Tú UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
13 Đ/c Nguyễn Tân Xuân Tùng UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
14 Đ/c Trần Ngọc Vân Uyên UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
15 Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân UV. Ban Chấp hành Đoàn trường