abc

Giới thiệu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ VIII (2022 – 2024)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH NHIỆM KỲ VIII (2022 – 2024)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo Bí thư Đoàn trường
2 Đ/c Nguyễn Hoàng Ngọc Châu
Phó Bí thư Đoàn trường
3 Đ/c Nguyễn Mai Thanh Trúc
Phó Bí thư Đoàn trường
4 Đ/c Nguyễn Bình
UV. Ban Thường vụ Đoàn trường
5 Đ/c Kim Ngọc Nguyên
UV. Ban Thường vụ Đoàn trường
6 Đ/c Hồ Trọng Bằng
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
7 Đ/c Đoàn Thị Quế Chi
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
8 Đ/c Trần Văn Hậu
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
9 Đ/c Lê Phạm Kim Hồng
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
10 Đ/c Võ Thị Kiều Oanh
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
11 Đ/c Trần Quốc Qui
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
12 Đ/c Mai Xuân Sang
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
13 Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
14 Đ/c Trần Ngọc Vân Uyên UV. Ban Chấp hành Đoàn trường
15 Đ/c Trần Nguyễn Thảo Vy
UV. Ban Chấp hành Đoàn trường

Call Now